EmoJi物体物件分类

EmoJi物体物件列表

  • 🔮
  • 🎥
  • 📷
  • 📹
  • 📼
  • 💿
  • 📀
  • 💽
  • 💾
  • 💻
  • 📱
  • 📞
  • 📟
  • 📠
  • 📡
  • 📺
  • 📻
  • 🔊
  • 🔉
  • 🔈
  • 🔇
  • 🔔
  • 🔕
  • 📢
  • 📣
  • 🔓
  • 🔒
  • 🔐
  • 🔑
  • 🔎
  • 💡
  • 🔦
  • 🔆
  • 🔅
  • 🔌
  • 🔋
  • 🔍
  • 🛁
  • 🛀
  • 🚿
  • 🚽
  • 🔧
  • 🔩
  • 🔨
  • 🚪
  • 🚬
  • 💣
  • 🔫
  • 🔪
  • 💊
  • 💉
  • 💰
  • 💴
  • 💵
  • 💷
  • 💶
  • 💳
  • 💸
  • 📲
  • 📧
  • 📥
  • 📤
  • 📩
  • 📨
  • 📯
  • 📫
  • 📪
  • 📬
  • 📭
  • 📮
  • 📦
  • 📝
  • 📄
  • 📃
  • 📑
  • 📊
  • 📈
  • 📉
  • 📜
  • 📋
  • 📅
  • 📆
  • 📇
  • 📁
  • 📂
  • 📌
  • 📎
  • 📏
  • 📐
  • 📕
  • 📗
  • 📘
  • 📙
  • 📓
  • 📔
  • 📒
  • 📚
  • 📖
  • 🔖
  • 📛
  •  

  如何复制?
  电脑:鼠标双击你想要的emoji表情符号图片,然后按下键盘组合键CTRL+C即可完成复制。
  手机:找到你喜欢的emoji表情符号图片,放大屏幕,然后手指长按图片中间位置即可拷贝。

  复制了,不会用的怎么办?猛戳这里:http://www.fuhao114.com/EmoJi/EmoJi.html

  如果你喜欢这里的emoji符号。那么你可以:

  扫一扫左边二维码,加入本站QQ群304715487)!

  QQ群
  第一时间知道最新符号,找符号更快。

  有什么需要帮忙的,可以在群里寻求帮助。

   

如果你喜欢本页,请不要忘记收藏哦
全站热点